Uw privacy en rechten

Uw privacy

Wanneer u zich bij onze praktijk aanmeldt, moet u er op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw informatie omgaan. Het gaat immers om gevoelige gegevens. Als BIG-geregistreerd GZ-psychologen zijn wij gehouden aan beroepsgeheim. Alle personen in de praktijk die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot uw dossier. Dit geldt ook voor een collega die een ander vervangt bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie of om andere redenen. Ieder van ons is gehouden aan het beroepsgeheim. Uw dossier wordt alleen ingezien voor zover dit nodig is om u van goede zorg te voorzien.

HUISARTS

Alleen met uw toestemming mogen wij informatie verstrekken aan de huisarts/verwijzer of eventueel aan een behandelaar naar wie we u doorverwijzen, Het kan bijvoorbeeld gaan om informatie over doorverwijzing of een rapportage. Het gaat dan om relevante gegevens uit uw dossier. Telkens als er daadwerkelijk informatie wordt gedeeld, zullen we u opnieuw om toestemming vragen, zodat u weet welke informatie we met welk doel delen en met wie. Als u toestemming geeft voor of bezwaar maakt tegen het geven van informatie aan de huisarts, dan maken we daarvan een notitie in het dossier. Bij bezwaar zullen we de informatie niet verstrekken.

Bovenstaande geldt afgezien van nijpende situaties waarin ingrijpen van een hulpverlener noodzakelijk is (denk aan uitzonderlijke crisissituaties waarin u in levensgevaar zou zijn) of waarin conflict van plichten kan optreden.

ZORGVERZEKERAARS

We zijn wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan (zoals naam, adres, woonplaats, bsn). Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee u aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Op declaraties hoeven we de behandeldiagnose niet te vermelden.
Voor sommige behandelingen hebt u -op grond van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering- alleen recht op een vergoeding als uw zorgverzekeraar hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Dit wordt ook wel een machtiging genoemd. In die gevallen kan de zorgverzekeraar ons om informatie vragen over de diagnose. Als u bezwaar heeft tegen deze informatieverstrekking, kunt u dit kenbaar maken door het ondertekenen van een privacyverklaring. Dit kan wel tot gevolg hebben dat uw zorgverzekeraar geen machtiging geeft en dus dat de behandeling niet wordt vergoed.

Zorgverzekeraars mogen controleren of onze administratie op orde is en de rekeningen kloppen. Bij een controle vraagt een zorgverzekeraar soms om informatie of inzage in het dossier. We zijn verplicht hieraan mee te werken, maar alleen als aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan die wettelijk zijn vastgelegd. In die gevallen is uw toestemming niet vereist; we zullen u hierover wel vooraf informeren.

LANDELIJK DBC-INFORMATIESYSTEEM (DIS) en HONOS

DIS is het landelijke dbc-informatiesysteem. De gegevens die in het DIS verzameld worden, zijn van groot belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. In dit systeem worden gegevens opgeslagen over onder andere diagnose en behandeling. Het dbc-informatiesysteem bevat geen herleidbare persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en woonplaats. We zijn verplicht om gegevens (de ‘minimale dataset’) te verstrekken aan het DIS. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u de bovengenoemde privacyverklaring ondertekenen. We verstrekken dan geen gegevens aan het DIS.

Ook wordt van ons geeist om de uitkomst van een korte vragenlijst waarin wij uw zorgvraagzwaarte registreren (HONOS), door te geven aan de NZA. Dit zijn bepalingen waar wij ons aan moeten houden. 

VRAGENLIJSTEN (ROM)

Ggz-aanbieders zijn wettelijk verplicht om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet routine outcome measurement (ROM). We zullen u aan het begin, (soms) tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal zo’n vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in uw dossier. Met deze gegevens kunnen we het verloop van de behandeling nauwkeurig volgen.

Er is een landelijke organisatie die de resultaten van alle ggz-aanbieders in Nederland met elkaar vergelijkt. Deze organisatie gebruikt hiervoor de ROM gegevens. We leveren voorlopig geen ROM-gegevens aan (ook niet als u daar wel toestemming voor geeft), totdat we zeker weten dat de gegevens daadwerkelijk anoniem zijn en uw identiteit daar niet uit kan worden afgeleid.

VISITATIE, INTERVISIE, OVERLEG MET DERDEN

Visitatie
Eens in de vijf jaar vindt er in onze praktijk een interne kwaliteitscontrole plaats, visitatie genoemd. Dit gebeurt door collega’s die net als wij een beroepsgeheim hebben. We geven deze collega’s alleen inzage in uw dossier als u daar desgevraagd toestemming voor hebt gegeven. Zonder uw toestemming mogen de visiteurs het dossier alleen inzien nadat we alle gegevens hebben verwijderd waaruit uw identiteit blijkt.

Intervisie, supervisie of consultatie
In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maken we alleen gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet af te leiden is.

Derden
Mochten andere personen of instanties informatie vragen over uw behandeling, dan zijn we niet verplicht die te geven uitgezonderd wettelijke bepalingen. We hebben er in ieder geval uw gerichte toestemming voor nodig en zullen vooraf met u doornemen om welke informatie het gaat en voor welk doel deze wordt gebruikt. Denk aan een verzoek van een bedrijfsarts, een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar of een letselschadeverzekeraar.

Als u ons toestemming hebt gegeven, dan maken we daarvan een notitie in het dossier. Bij bezwaar zullen we de informatie niet verstrekken. In onze rol als (voormalig) behandelaar mogen we alleen feitelijke informatie geven, zoals gegevens over de diagnose en de duur van de behandeling. We mogen bijvoorbeeld geen verwachtingen of vermoedens uitspreken noch oordelen geven voor een ander doel dan een zorgdoel, bijvoorbeeld een materieel of juridisch doel.

Ook als u toestemming geeft om informatie aan een derde te verstrekken, moeten wij onze eigen afweging maken of dit gezien ons beroepsgeheim geoorloofd is. We kunnen dan alsnog besluiten om geen informatie te verstrekken als dit naar ons oordeel de behandeling kan tegenwerken of schadelijk voor u kan zijn. Meer hierover kunt u lezen in de richtlijn voor gezondheidsverklaringen van de LVVP.

BEWAARTERMIJN VAN UW DOSSIER

Als uw behandeling is afgerond, wordt uw dossier (ten minste) 20 jaar bewaard. Als u uw dossier wilt laten vernietigen (zie hieronder bij ‘Uw rechten’) dan kan de bewaartermijn korter zijn.

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

In onze praktijk is geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag, van welke aard dan ook, zowel door cliënt als hulpverlener. Bent u door uw hulpverlener benaderd of behandeld op een manier die uw grens heeft overschreden, dan vragen wij u met klem dit kenbaar te maken bij de desbetreffende behandelaar. Indien u zich hiertoe niet in staat voelt, kunt u altijd contact opnemen met de praktijhouder via info@praktijkprogress.nl. Ook heeft u altijd de mogelijkheid een officiële klacht in te dienen via onze klachtenregeling.  Wanneer u als cliënt grensoverschrijdend gedrag vertoont wordt dit door de behandelaar besproken en (afhankelijk van de ernst van het incident) volstaan met een eenmalige waarschuwing. Indien het gedrag zich vaker herhaalt, of het gedrag dermate ernstig is geweest, kan uw behandelaar de behandeling eenzijdig met u beëindigen.

PRIVACY STATEMENT

Via onderstaande knop vindt u onze externe privacystatement. 

Externe privacystatement

Uw rechten

Als cliënt hebt u volgens de wet een aantal rechten die gaan over de gegevens die over u worden vastgelegd in uw dossier. Namens u kan ook uw wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd of mentor) of een door u schriftelijk gemachtigde een beroep doen op deze rechten. Hierop is een uitzondering: als het uitoefenen van deze rechten naar ons oordeel uw belangen zou schaden, dan hoeven we daaraan geen gehoor te geven.

RECHT OP INZAGE

U hebt recht om uw dossier in te zien en u kunt om een kopie vragen; we reageren binnen één maand op uw verzoek. U hebt recht op één gratis kopie. Voor een tweede kopie mogen we op basis van de administratieve kosten wel een redelijke vergoeding vragen. Als u digitaal om een kopie hebt gevraagd, dan mogen we u ook digitaal een kopie van uw dossier verstrekken. Als gegevens van anderen, zoals uw partner of kind, in hetzelfde dossier zijn genoteerd, dan heeft dit gevolgen voor uw inzagerecht (tenzij deze gegevens door uzelf zijn verstrekt). We zullen u daar in dat geval over informeren.

RECHT OP CORRECTIE OF AANVULLING

Als u vindt dat bepaalde gegevens in uw dossier niet kloppen, dan kunt u ons vragen deze te wijzigen, corrigeren of aan te vullen. Het gaat hierbij alleen om feitelijke onjuistheden; wijzigen of corrigeren van ons professionele oordeel is niet mogelijk. Wel kunnen we, indien u dat wenst een aanvullende verklaring met uw eigen visie in het dossier opnemen. Waren de genoteerde gegevens volgens u op dat moment niet relevant, maar wilt u ze toch bewaren, dan kunt u verzoeken deze af te schermen voor medewerkers. We reageren binnen één maand op uw verzoek.

VEILIGE COMMUNICATIE

Om buiten de afgesproken behandelsessies om veilig met elkaar te communiceren, raden we u aan om geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar ons te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. We gebruiken hiervoor een beveiligd e-mailprogramma via ons cliëntenportaal waarvoor we u aanmelden.

COOKIES

Onze website maakt beperk gebruik van cookies. Wij zelf doen niets met die informatie, het is echter een vast onderdeel van het programma waarmee deze site is gebouwd en heeft vooral tot doel de site goed te laten functioneren en uw gegevens te beschermen. Om die reden wordt u ook niet gevraagd om toestemming te verlenen hiervoor. U kunt hier verder lezen hoe dit precies zit.