Kwaliteitsbewaking

Visitatie

Als Progress bestaat de mogelijkheid om gevisiteerd te worden door de beroepsvereniging. Bij een dergelijke visitatie wordt bekeken in hoeverre de psycholoog voldoet aan alle gestelde regels en richtlijnen die horen bij praktijkvoering, dossieropbouw en andere kwaliteitscriteria. Alle behandelaren van Progress zijn gevisiteerd.

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR PSYCHOLOGEN (LVVP)

Claudette Gesthuizen, Naomi van Hoven en Sabine Bouts zijn in 2023 gevisiteerd door het Nederlands Instituut voor Psychologen. Visitatie vindt eens per vijf jaar plaats.

LANDELIJKE VERENIGING VOOR VRIJGEVESTIGDE PSYCHOLOGEN EN PSYCHOTHERAPEUTEN (LVVP)

Errez Bar werd gevisiteerd in 2020 en Mirjam Oortgiesen werd gevisiteerd in 2022 door het Nederlands Instituut voor psychologen. Visitatie vindt eens per vijf jaar plaats.

Keurmerk Basis GGz en kwaliteitsstatuut

Progress is drager van het Keurmerk Basis GGz. Hiermee laat deze praktijk zien dat kwaliteit van zorg en klanttevredenheid hier hoog in het vaandel staan. Klik op het logo hiernaast voor meer informatie over het Keurmerk Basis GGz. Daarnaast is Progress één van de slechts 29 praktijken in Nederland die voldoen aan het zogenaamde Gouden Randje predikaat (van de bijna 300 praktijken die het keurmerk dragen). Hiermee laat Progress zien transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van de behandelingen centraal te stellen.

Vanaf 1 januari is iedere vrijgevestigde GGz-zorgverlener wettelijk verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken. Daarin wordt beschreven op welke manier deze praktijk of organisatie ervoor zorgt dat er wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Dit kwaliteitsstatuut is toegankelijk voor iedereen. Per 1 januari 2017 beschikt Praktijk Progress over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGz. Deze kunt u per behandelaar inzien op onze Over ons pagina.

Een korte samenvatting van de hoofdpunten:
– Progress onderhoudt contacten met verschillende zorgaanbieders in de regio, waaronder huisartsen, praktijkondersteuners GGz en aanbieders van Specialistische GGz.
– Onze werkwijze heeft als speerpunt de ideale balans te vinden tussen effectiviteit en efficiëntie: we proberen zo effectief mogelijk te behandelen, in zo kort mogelijke tijd.
– Buiten kantooruren zijn wij niet bereikbaar. In het geval van crisis wordt u gevraagd u te melden bij uw huisarts.
– Wij werken volgens de beroepscode voor psychologen, zoals opgesteld door het NIP.
– Wij hanteren een gestructureerde aanmeldprocedure, waarin transparantie en snelle communicatie voorop staat. U kunt via de site contact opnemen en wordt op korte termijn gebeld door de door u gekozen behandelaar voor een eerste afspraak.

Welke behandelinterventies worden ingezet bij welke stoornis?

We geloven niet in ‘one size fits all’ behandelingen; iedere cliënt heeft zijn eigen hulpvraag en iedere behandeling vraagt een andere aanpak. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw wensen. Tegelijkertijd weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat bij bepaalde stoornissen, bepaalde interventies het beste werken. Deze interventies komen terug in de verschillende zorgstandaarden die zijn ontwikkeld voor de GGz. In onze behandelingen zoeken we steeds naar de ideale mix tussen aansluiten bij uw wensen, en werken volgens hetgeen uit wetenschappelijk onderzoek het beste blijkt te werken. Hieronder wordt per diagnosegroep uitgelegd welke interventies en zorgstandaarden er worden gebruikt. Ook vindt u een link naar de cliëntenversie van de standaard.

STEMMINGS-STOORNISSEN zoals depressie en dysthyme stoornis

Interventie: Cognitieve gedragstherapie. Dit bestaat uit het ondernemen van meer plezierige activiteiten (gedragsactivatie) en het uitdagen van irrationele gedachten (cognitieve therapie).

ZORGSTANDAARDCLIËNTEN INFORMATIE

ANGSTSTOORNISSEN zoals paniekstoornis en sociale angststoornis

Interventie: cognitieve gedragstherapie, oftewel het aangaan van situaties die u geneigd ben te vermijden (exposure) en het uitdagen van irrationele gedachten (cognitieve therapie).

ZORGSTANDAARDCLIËNTEN INFORMATIE

TRAUMASTOORNISSEN zoals PTSS en acute stress-stoornis

Interventie: EMDR of cognitieve gedragstherapie, oftewel een interventie die gericht is op blootstelling aan de herinneringen van uw trauma en deze verwerken.
Zorgstandaard voor traumastoornissen is nog niet ontwikkeld.

ZORGSTANDAARD NVTCLIËNTEN INFORMATIE

SOMATISCHE SYMPTOOM STOORNISSEN zoals onverklaarde lichamelijke klachten

Interventie: cognitieve gedragstherapie volgens het gevolgenmodel. Oftewel dat we de lichamelijke klacht niet proberen op te lossen, maar u beter leren omgaan met de gevolgen ervan.

ZORGSTANDAARDCLIËNTEN INFORMATIE